Get Adobe Flash player

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Godziny otwarcia

KASA
Wt. - Pt.          8:00-14:00
Przerwa         10:00-10:15
Poniedziałek  10:00-16:00
Przerwa         13:00-13:15
Dział Czynszów
Poniedziałek  07:00-17:00
Pozostałe dni 07:00-15:00
Dział Członkowski
Poniedziałek  10:00-17:00
Pozostałe dni 10:00-14:00

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 5 częściach w dniach 11, 12, 15, 16 i 17 maja 2017r., zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 243 członków, tj. 1,71 % Członków Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały uchwalone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 22 maja 2017r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwaliło następujące sprawy:

-    zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r.,

-    zatwierdziło przeznaczenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016r.,

-    zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2016r.,

-    uchwaliło kierunki działania Spółdzielni w 2017r.,

-    oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań finansowych Spółdzielni,

-    upoważniło Zarząd do odpłatnego zbycia lokali użytkowych, położonych w piwnicy pawilonu znajdującego się przy ul. Bogusławskiego 16 A w Poznaniu.

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.