Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

coop

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu

W związku z wejściem w życie  z dniem 1 stycznia 2019 r. nowej ustawy przekształceniowej, wobec kierowanych do Spółdzielni przez mieszkańców pytań związanych z jej realizacją, pragniemy wyjaśnić co następuje:

 

 • Na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów prawnych Spółdzielnia w latach 2005-2009 dokonała wykupu od Miasta Poznań prawa własności większości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni a zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, a także w części domami jednorodzinnymi. Spółdzielnia korzystała przy tym z bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przyznanej uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2004 r.  
 • Z przyczyn niezależnych od Spółdzielni nie doszło do wykupu od Miasta Poznań prawa własności gruntu pod trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, tj. przy ul. Podstolińskiej 4-6, Włodkowica 11-13 i Hetmańskiej 55, 55 A-B.
 • Ponadto 30 domów jednorodzinnych, których użytkownicy nie byli wcześniej zainteresowani wykupem na własność gruntu nadal położonych jest na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.

 • W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni w dalszym ciągu pozostają również tzw. tereny wspólne, które nie korzystały z preferencyjnych zasad wykupu.
 • Tereny te, jako nie zabudowane budynkami mieszkalnymi, nie podlegają także przekształceniu w prawo własności na podstawie nowej ustawy przekształceniowej. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tzw. terenów wspólnych ponoszone są przez Spółdzielnię i rozliczane na mieszkańców na dotychczasowych zasadach.

 • Na podstawie nowej ustawy przekształceniowej ustawy obowiązującej od  1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych trzema w/w budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz domami jednorodzinnymi przy ul. Świebodzińskiej zostało przekształcone w prawo własności.
 • W przypadku domów jednorodzinnych położonych na Osiedlu Ławica, dla których prowadzona była jedna księga wieczysta obejmująca również obiekty niemieszkalne (pawilony), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi po wyniesieniu obiektów niemieszkalnych do odrębnej księgi wieczystej – wniosek w tej sprawie do sądu wieczystoksięgowego został już złożony.
 • W terminach przewidzianych nową ustawą przekształceniową, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, właściwy organ Urzędu Miasta Poznania powinien wydać zaświadczenia potwierdzające, że prawo użytkowania wieczystego gruntu pod w/w budynkami wielomieszkaniowymi i jednorodzinnymi uległo przekształceniu w prawo własności. W treści zaświadczenia zawarta będzie m. in. informacja o obowiązku uiszczania rocznych opłat przekształceniowych przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia i ich wysokości, a także o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty. Zaświadczenia będą dostarczane współwłaścicielom gruntu, tj. właścicielom lokali wyodrębnionych oraz Spółdzielni jako właścicielowi części gruntu związanych z lokalami i domami jednorodzinnymi użytkowanymi na podstawie spółdzielczych praw do lokali.
 • W przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo za okres 20 lat zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2019 r., przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 75%.
 • Decyzję w tym zakresie podejmować będą właściciele lokali wyodrębnionych, jako osoby bezpośrednio obowiązane do wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 • W przypadku lokali niewyodrębnionych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych decyzja w tym zakresie należeć będzie do Spółdzielni, która gotowa jest wnieść należną opłatę jednorazowo i skorzystać z bonifikaty, pod warunkiem rozliczenia poniesionego wydatku na poszczególne lokale.
  W związku z tym osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali  zobowiązane będą do zwrotu Spółdzielni - w odpowiednich częściach - zapłaconej przez Spółdzielnię jednorazowo opłaty przekształceniowej, przy uwzględnieniu kwot wniesionych przez mieszkańców do Spółdzielni w opłatach miesięcznych od 1.01.2019 r. z  tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
  Szczegółowe ustalenia w tej sprawie nastąpią po ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej.
 • Jednorazowa spłata niezwróconej części opłaty będzie warunkiem realizacji ewentualnego wniosku o przeniesienie na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych prawa spółdzielczego do lokalu lub domu jednorodzinnego w odrębną własność z udziałem w gruncie.
 • Uwaga: Powyższe  wyjaśnienia dotyczą tylko i wyłącznie wyżej wymienionych trzech nieruchomości mieszkaniowych wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych położonych w dniu 31 grudnia 2018 r. na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym – nie dotyczą mieszkańców innych nieruchomości.