Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia została powołana przez grono 64 członków założycieli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.1957 r., na którym przyjęto nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Grunwald”. Celowość założenia Spółdzielni zaopiniowały pozytywnie władze m. Poznania oraz Związek Spółdzielni Mieszkaniowych. Powołanie Spółdzielni zostało usankcjonowane postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Poznania na posiedzeniu w dniu 4.11.1957 r.
Spółdzielnię wpisano do rejestru sądowego pod nr R.S.1537, a następnie postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Poznania z dnia 6.08.1962 r. pod nr RSA 256.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 29.06.1965 r. przyjęto obecną nazwę – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu.
Pierwszy uchwalony Statut – wytyczył dwa podstawowe kierunki działania Spółdzielni – realizację zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie eksploatacji powstających zasobów. Niezwłocznie po ukazaniu się w 1961 r. „Ustawy o spółdzielniach i ich związkach” – zgodnie z art. 134 tejże ustawy – program działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu został poszerzony zapisem w kolejnym Statucie Spółdzielni o prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej, jako trzeciego podstawowego kierunku działania.


W ciągu minionych lat, rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu we wszystkich ww. kierunkach, realizowany przy zmieniających się kolejno strukturach organizacyjnych Spółdzielni, a także samorządowych, służył i zmierzał zawsze do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań członków. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu w pełni wykorzystała lata sprzyjające rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.
Pierwsze efekty inwestycyjne Spółdzielni – to małe osiedla (zespoły budynków), będące rezultatem ogromnych nakładów inwestorskich związanych z koniecznością wykorzystania pod zabudowę niewielkich enklaw terenowych. Tak zrodziły się: pierwszy dom przy ul. Gwardii Ludowej 36/38, pierwszy zespół mieszkaniowy Rondo przy ul. Grunwaldzkiej, a następnie Osiedle Raszyn (realizowane w kolejnych 7 etapach) oraz Osiedle między ulicami: Urbanowską, Słowiańską i Obornicką.
Stałe zabiegi o pozyskanie terenów, pozwalały na przedsięwzięcie następnych zadań inwestycyjnych – to jest budynków przy ulicach: Ułańskiej, Marcelińskiej i Powstańców Wielkopolskich oraz przy ul. Promienistej.
W roku 1974 – po latach realizacji rozproszonego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, Spółdzielnia podjęła budowę największego w swej historii osiedla mieszkaniowego tj. Osiedla im. M. Kopernika, o powierzchni 304 tys. m2 p. u. dla przeszło 12 tys. mieszkańców, a w latach następnych realizowano również budownictwo jednorodzinne.Dzisiejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu posiada zasoby mieszkaniowe, które obejmują 13.989 mieszkań, o łącznej powierzchni 707.162 m2.
Powierzchnia lokali użytkowych wynosi 75.880 m2, a łączny stan zasobów Spółdzielni 783.042 m2.
W budynkach Spółdzielni zamieszkuje ok. 30 tys. ludzi.
Dynamiczny rozwój Spółdzielni oraz zakończona z końcem 1974 r. akcja rejonizacji spółdzielczych zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Poznania – stworzyły konieczność zdecentralizowania zarządzania zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i wyodrębnienia organizacyjnego oraz gospodarczego czterech Osiedli: Łazarz, Raszyn, im. K. Świerczewskiego – obecnie im. C. Ratajskiego i im. M. Kopernika. Osiedla te posiadają własne samorządy, administracje, własne ekipy konserwacyjno – remontowe, a także ośrodki działalności społeczno – kulturalnej, które w dobrze zorganizowanej, własnej bazie lokalowej działają w różnorodnych formach i kierunkach. Działalność samodzielnych Osiedli wzmocniona została zwiększeniem kompetencji samorządów osiedlowych, z wyeksponowaniem roli i rangi społecznej kontroli oraz udziału samorządu mieszkańców w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym Osiedla.