Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu - przedmiot działania

 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych ich potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania we wspólnym Osiedlu lub budynku.
 2. Zaspokajanie potrzeb - o których mowa w ust. 1 - Spółdzielnia realizuje przez:
  1. ustanawianie na rzecz członków praw do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących jej własność, na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu określonego w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także lokatorskiego prawa do lokalu dla osób fizycznych, o których mowa w ustawie z dnia 26.10.1995r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (jednolity tekst Dz. U. 98/2000, poz. 1070 - z późniejszymi zmianami), a realizowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  2. ustanawianie określonego w Ustawie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, wynajmowanie członkom lub innym osobom lokali mieszkalnych na zasadach określonych w Ustawie i Statucie,
  3. ustanawianie odrębnej własności lokali użytkowych, w tym garaży, lub wynajmowanie tych lokali członkom lub innym osobom, na zasadach określonych w Ustawie i Statucie,
  4. przenoszenie na rzecz członków własności domów jednorodzinnych.
 3. Dla realizacji swych zadań Spółdzielnia:
  1. nabywa potrzebne jej tereny, zgodnie z obowiązującymi przepisami na własność lub w użytkowanie wieczyste,
  2. buduje lub nabywa budynki (lokale), w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  3. buduje lub nabywa budynki (lokale), w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  4. buduje lub nabywa domy jednorodzinne, w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
  5. buduje lub nabywa budynki (lokale), w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  6. prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i zarządza majątkiem własnym oraz majątkiem jej członków, na zasadach określonych w Ustawie,
  7. zarządza nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków, na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
  8. prowadzi działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków oraz odpłatnie na podstawie odrębnych umów, na rzecz właścicieli lokali nie będących członkami,
  9. stosownie do postanowień Ustawy może prowadzić działalność gospodarczą, która jest związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.