Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

coop

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach w dniach 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 i 22 maja 2019r., zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 320 członków, tj. 2,24 % Członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały rozpatrzone, uchwały podjęte, wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 27 maja 2019r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r.,
- zatwierdziło przeznaczenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018r.,
- zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018r.,
- uchwaliło kierunki działania Spółdzielni w 2019r.,
- oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań finansowych Spółdzielni w okresie do Walnego Zgromadzenia zwoływanego w 2020r.,
- zatwierdziło wnioski związane z przeprowadzoną lustracją Spółdzielni.

 

Ponadto Komisja Wspólna dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że stosownie do postanowienia § 126 Statutu Spółdzielni do liczącej 18 członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję obejmującą lata 2019 – 2022 wybrani zostali z każdej części Walnego Zgromadzenia kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów w ramach części Walnego Zgromadzenia, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu zasady, że w przypadku otrzymania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze do Rady Nadzorczej decyduje liczba głosów, które kandydaci otrzymali na części Walnego Zgromadzenia, z której kandydowali do Rady Nadzorczej.

 

Wobec powyższego do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący członkowie:

 

I część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Łazarz
  1. Kowalski Leszek
  2. Rybacki Tomasz

 

II część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Łazarz
  1. Czajka Helena
  2. Wośkowiak Wojciech

 

III część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Raszyn
  1. Michalak Przemysław
  2. Skoniecka – Pawłowska Małgorzata

 

IV część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Raszyn
  1. Borucka Urszula
  2. Maćkowiak Mirosława  

 

V część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. C. Ratajskiego
  1. Kaniewska Maria
  2. Kuleczka Miron    

 

VI część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. C. Ratajskiego
  1. Fiałkowska Danuta
  2. Trzebiński Paweł

 

VII część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
  1. Łacny Jerzy
  2. Szłapiński Andrzej

 

VIII część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
  1. Gierszewska Ludomiła
  2. Zatoń Ryszard

 

IX część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
  1. Kędziora Anita
  2. Wilczyński Olech