Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

coop

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2023

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w kwietniu 2023 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach w dniach 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 kwietnia 2023 r. zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 555 członków i pełnomocników członków, tj. 3,64% Członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały rozpatrzone, uchwały podjęte, wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 4 maja 2023 r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący, sekretarze danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwały w następujących sprawach:

-          - zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,

-          - zatwierdziło przeznaczenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,

-          - zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przypadającej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a 

             Walnym Zgromadzeniem w 2023 r.

-          - zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,

-          - udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w latach 2019, 2020, 2021, 2022,

-          - uchwaliło kierunki działania Spółdzielni w 2023 r.,

-          - oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań finansowych Spółdzielni,

-          - zatwierdziło wnioski związane z przeprowadzoną lustracją Spółdzielni w 2022 r.


Ponadto Komisja Wspólna dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że stosownie do postanowienia § 126 Statutu Spółdzielni do liczącej 18 członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję obejmującą lata 2023 – 2026 wybrani zostali z każdej części Walnego Zgromadzenia kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów w ramach części Walnego Zgromadzenia, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu zasady, że w przypadku otrzymania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze do Rady Nadzorczej decyduje liczba głosów, które kandydaci otrzymali na części Walnego Zgromadzenia, z której kandydowali do Rady Nadzorczej.

 

Wobec powyższego do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący członkowie:

 

I część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
1. Smorawińska Urszula
2. Szłapiński Andrzej


II część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
1. Fabiś Krzysztof
2. Gierszewska Ludomiła


III część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. M. Kopernika
1. Sokołowski Franciszek
2. Szwagrzyk Agnieszka


IV część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. C. Ratajskiego
1. Kuleczka Miron
2. Maj Magdalena


V część Walnego Zgromadzenia
Osiedle im. C. Ratajskiego
1. Rybczyński Paweł
2. Trzebiński Paweł


VI część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Raszyn
1. Baranowski Dariusz
2. Skoniecka-Pawłowska Małgorzata


VII część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Raszyn
1. Kurowska Mirosława
2. Stanisz Lidia


VIII część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Łazarz
1. Łazarz Maria
2. Wojtkowiak-Sabała Małgorzata


IX część Walnego Zgromadzenia
Osiedle Łazarz
1. Czajka Helena
2. Ignaszak Maria


 

Komisja Wspólna, po obliczeniu głosów oddanych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że delegatem Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości została wybrana p. Anna Ganowska.W uzupełnieniu komunikatu dotyczącego wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni, wynikającego z protokołu Komisji Wspólnej informujemy, że w EBOK została umieszczcona suma głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów.